Teknologi kan hindre påkjørsler

På Saltfjellet har rundt 400 reinsdyr fått på seg en sender rundt halsen. Senderen gir signaler til lamper plassert langs E6 på Saltfjellet. Når reinen kommer nærmere enn 100 meter fra veien, begynner lampene å blinke som varsel om at rein er nær veien.

Kilde: Nibio

Vinteren er her for fullt, og vi har allerede kommet godt inn i den mørke årstiden. Folk har funnet fram reflekser og blinkende lys for å bli sett i mørket, og bilistene har ekstra fokus på at folk og fe langs veiene synes dårligere enn vanlig. De som synes aller dårligst langs veien er de som kommer uventet – dyr som plutselig krysser veien rett foran bilen eller blir stående midt i kjørefeltet og stirre frontlyktene i hvitøyet.

Over Saltfjellet i Nordland er risikoen for å treffe på reinsdyr høy. Området er vinterbeite for hundrevis av rein, og rett gjennom beitet går europaveien E6. Hvert år er det påkjørsler med store dyrelidelser og samfunnsøkonomiske kostnader.

NIBIO har i samarbeid med reindriftsutøvere, sett på mulige løsninger for å begrense den store risikoen for kollisjon mellom rein og kjøretøy. Én mulig løsning kan være blinkende lamper langs veien, som varsler når det er rein i nærheten.

 

 

Refleks er ikke nok

Forsker Grete H.M. Jørgensen, har spesialkompetanse innen husdyr, atferd og driftstilpasninger. Nå er hun i gang med tredje vintersesong hvor hun, sammen med det norsk-svenske forskerteamet i prosjektet Animal Sense, tester bruken av sensorteknologi i reindrifta. Teknologiforskere i Sverige og Finland har utviklet små og strømgjerrige sensorer som kan brukes til varsling langs vei og jernbane.

– Jobben vår i Norge har vært å teste hvorvidt systemet fungerer på dyra, og å sørge for at klavene ikke begrenser dyrevelferden, forteller Jørgensen. Klavene er av hardplast, og det er viktig at det ikke oppstår ising. Reinen går ute hele vinteren, som regel uten direkte håndtering. Det er derfor viktig at vi ikke instrumenterer dem med noe som kan gå ut over dyrevelferden. Systemet må også være driftssikkert i hele mørketidsperioden.

En del reindriftsutøvere bruker allerede klaver med refleks på reinen. Refleksen i seg selv gjør reinen mer synlig, men de mange påkjørslene viser at det ikke er nok. Det nye i dette prosjektet er den lille senderen som støpes inn i klaven. De to foregående årene har vist at dyrevelferden er ivaretatt, men utfordringen har vært å tilpasse teknologien slik at den fungerer over lang tid under harde værforhold.

Må kunne ha tiltro til varslene

– Produktet er utformet av våre samarbeidspartnere ved Universitetet i Umeå og Centria University of Applied Sciences i Finland. Testene har vist at batteriene på senderne varer gjennom hele sesongen. Dette er viktig siden det er vanskelig å fange inn 400 simler for å skifte batteri i løpet av vinteren. Batteriene på de 40 mottakerne langs veien har vært noe mer ustabile, men disse er det enklere å gjøre noe med.

Klave kan bare brukes på simlene. Både kalvene og oksene vil ha for stor endring i nakkestørrelse i løpet av vinteren til at det er dyrevelferdsmessig forsvarlig. At oksene går uten sendere er en utfordring, siden de gjerne samler seg i mindre grupper og går mer spredt enn de store simleflokkene. Det betyr at man kan støte på reinsdyr langs veien selv om varsellampene ikke blinker.

Forskerne jobber nå med å forbedre produktet slik at teknologien skal holde mål før det eventuelt skal produseres og gjøres tilgjengelig for salg.

– Det har vært noen utfordringer med driftssikkerheten. I noen tilfeller sluttet lampene å blinke, selv om det var rein i nærheten. Det er slike ting vi nå jobber med. Feil må bli rettet slik at bilistene kan ha tillit til varslingssystemet. Lys som blinker hele tiden er heller ikke bra. Da mister varslingen sin effekt.

Når vi samtidig vet at ikke alle reinsdyrene har klave, betyr det at bilistene fremdeles må være oppmerksomme når de kjører langs utsatte strekninger. Blinkende lamper må ses på som et hjelpemiddel mer enn en fasit.

Illustrasjonsfoto

Farten må ned

I løpet av de to foregående testsesongene ble ingen rein påkjørt på teststrekningen. Det var kollisjoner andre steder på Saltfjellet, men altså ikke der de blinkende mottakerne var plassert. Er det tilfeldig, eller virker tiltaket? Det ønsker forskerne å finne ut av i år, ved hjelp av fartsmålinger.

– Et mål for denne vintersesongen er å få dokumentert hvorvidt sjåførene faktisk senker farten når de møter på blinkende lys. Først da kan vi si noe om tiltaket fungerer, eller om resultatene så langt bare er tilfeldige.

Over et fjellparti som Saltfjellet er veiene rette og oversikten i utgangspunktet god. Men det hjelper ikke så lenge farten er høy.

– Vi har målt en maksfart på over 140 km/t. Kolliderer man med en rein i så høy hastighet er det ikke bare reinen som stryker med, sier Jørgensen.

Dyra trekker til veiene for å slikke salt og for å komme unna store snømengder som det er tungt å bevege seg i. De blir fort vant til trafikken og løper til slutt ikke unna når biler og trailere kommer dundrende.

– Vi håper varslingssystemet kan begrense antall påkjørsler og påvirke sjåførene til å kjøre ansvarlig når det er dyr i nærheten, avslutter Jørgensen.

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b50d7e120c","url":"https:\/\/reinfakta.no\/aktuelt\/varsler-nar-rudolf-er-pa-vei-kilde-nibio","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}